هدیه چی بدم؟!

لیست محصولات
لیست محصولات

آینه هوشمند مدل ES-300

3,125,000 تومان4,525,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES300 در ابعاد زیر تولید می شود

70*70

80*80

90*90

آینه هوشمند مدل ES-310

2,750,000 تومان4,375,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES510 در ابعاد زیر تولید می شود

80*50

90*60

100*70

آینه هوشمند مدل ES-320

2,795,000 تومان4,585,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES320 در ابعاد زیر تولید می شود

90*70

100*80

110*90

آینه هوشمند مدل ES-330

3,000,000 تومان4,555,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES330 در ابعاد زیر تولید می شود

60*80

70*90

80*100

آینه هوشمند مدل ES-340

2,410,000 تومان4,460,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES340 در ابعاد زیر تولید می شود

60*60

70*70

80*80

90*90

آینه هوشمند مدل ES-350

2,460,000 تومان3,930,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES350 در ابعاد زیر تولید می شود

50*70

60*80

70*90

آینه هوشمند مدل ES-360

2,530,000 تومان4,130,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES360 در ابعاد زیر تولید می شود

50*65

60*80

70*90

آینه هوشمند مدل ES-370

2,715,000 تومان4,290,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES370 در ابعاد زیر تولید می شود

80*50

90*60

100*70

آینه هوشمند مدل ES-380

3,160,000 تومان5,280,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES380 در ابعاد زیر تولید می شود

80*80

90*90

100*100

آینه هوشمند مدل ES-380  سایز 100*100 6 میل می باشد

آینه هوشمند مدل ES-390

2,565,000 تومان4,055,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES390 در ابعاد زیر تولید می شود

50*70

60*80

70*90

آینه هوشمند مدل ES-400

2,600,000 تومان3,960,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES400 در ابعاد زیر تولید می شود

70*70

80*80

90*90

آینه هوشمند مدل ES-410

2,640,000 تومان4,070,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES410 در ابعاد زیر تولید می شود

60*75

70*85

80*95

آینه هوشمند مدل ES-420

2,340,000 تومان3,720,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES420 در ابعاد زیر تولید می شود

50*70

60*80

70*90

آینه هوشمند مدل ES-430

2,950,000 تومان3,900,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES430 در ابعاد زیر تولید می شود

70*70

80*80

90*90

آینه هوشمند مدل ES-440

3,000,000 تومان4,820,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES440 در ابعاد زیر تولید می شود

55*80

60*90

65*100

آینه هوشمند مدل ES-450

2,945,000 تومان3,890,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES450 در ابعاد زیر تولید می شود

70*70

80*80

90*90

آینه هوشمند مدل ES-460

2,235,000 تومان3,430,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES460 در ابعاد زیر تولید می شود

50*70

60*80

70*90

آینه هوشمند مدل ES-470

2,590,000 تومان3,985,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES470 در ابعاد زیر تولید می شود

70*60

80*70

90*80

آینه هوشمند مدل ES-480

3,200,000 تومان4,775,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES480 در ابعاد زیر تولید می شود

70*50

80*60

100*75

آینه هوشمند مدل ES-490

2,535,000 تومان4,020,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES490 در ابعاد زیر تولید می شود

70*50

80*60

90*70

آینه هوشمند مدل ES-500

2,565,000 تومان4,045,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES500 در ابعاد زیر تولید می شود

50*70
60*80
70*90

آینه هوشمند مدل ES-510

2,485,000 تومان3,950,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES510 در ابعاد زیر تولید می شود

70*50

80*60

90*70

آینه هوشمند مدل ES-520

2,320,000 تومان4,210,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES520 در ابعاد زیر تولید می شود

60*60

70*70

80*80

90*90

آینه هوشمند مدل 530-ES

2,655,000 تومان3,900,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES530 در ابعاد زیر تولید می شود

80*50

85*60

90*65

آینه هوشمند مدل ES-540

2,485,000 تومان3,950,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES540 در ابعاد زیر تولید می شود

50*70
60*80
70*90

آینه هوشمند مدل 550-ES

2,345,000 تومان3,710,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES550 در ابعاد زیر تولید می شود

60*60

70*70

80*80

آینه هوشمند مدل 560-ES

2,500,000 تومان3,990,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES560 در ابعاد زیر تولید می شود

60*60
70*70
80*80

آینه هوشمند مدل 570-ES

2,485,000 تومان3,950,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES570 در ابعاد زیر تولید می شود

70*50
80*60
90*70

آینه هوشمند مدل ES-580

2,565,000 تومان4,045,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES540 در ابعاد زیر تولید می شود

50*70
60*80
70*90

آینه هوشمند مدل 590-ES

2,755,000 تومان4,080,000 تومان

آینه هوشمند مدل 590-ES پر نور می باشد

آینه هوشمند مدل ES590 در ابعاد زیر تولید می شود

50*70
55*80
60*90

آینه هوشمند مدل ES-600

2,485,000 تومان3,950,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES600 در ابعاد زیر تولید می شود

70*50
80*60
90*70

آینه هوشمند مدل ES-610

1,725,000 تومان3,985,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES610 در ابعاد زیر تولید می شود

60*60
70*70
80*80
90*90

آینه هوشمند مدل ES-620

2,850,000 تومان3,815,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES620 در ابعاد زیر تولید می شود

100*55
90*50

آینه هوشمند مدل ES-630

2,260,000 تومان3,460,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES630 در ابعاد زیر تولید می شود

50*63
55*70
65*82

آینه هوشمند مدل ES-640

2,745,000 تومان3,810,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES640 در ابعاد زیر تولید می شود

60*70
70*80

آینه هوشمند مدل ES-650

2,550,000 تومان3,500,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES650 در ابعاد زیر تولید می شود

80*50
90*50

آینه هوشمند مدل ES-660

2,290,000 تومان3,670,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES660 در ابعاد زیر تولید می شود

40*80
50*90
60*100

آینه هوشمند مدل ES-670

2,360,000 تومان3,410,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES670 در ابعاد زیر تولید می شود

60*60
70*70
80*80

آینه هوشمند مدل ES-680

2,455,000 تومان3,690,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES680 در ابعاد زیر تولید می شود

55*70
60*80
70*90

آینه هوشمند مدل ES-690

2,150,000 تومان4,300,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES690 در ابعاد زیر تولید می شود

90*50

100*60

120*70

آینه هوشمند مدل ES-700

2,500,000 تومان3,990,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES700 در ابعاد زیر تولید می شود

60*60
70*70
80*80

آینه هوشمند مدل ES-710

2,890,000 تومان3,740,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES710 در ابعاد زیر تولید می شود

85*55
90*60

آینه هوشمند مدل ES-720

2,650,000 تومان3,670,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES720 در ابعاد زیر تولید می شود

80*50
80*60
90*60

آینه هوشمند مدل ES-730

2,700,000 تومان4,000,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES730 در ابعاد زیر تولید می شود

80*50
80*60
90*60

آینه هوشمند مدل ES-740

2,360,000 تومان3,860,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES740 در ابعاد زیر تولید می شود

60*60
70*70
80*80
90*90

آینه هوشمند مدل ES-750

2,255,000 تومان3,440,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES750 در ابعاد زیر تولید می شود

70*40
80*45
90*50

آینه هوشمند مدل ES-760

2,300,000 تومان4,210,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES760 در ابعاد زیر تولید می شود

60*60
70*70
80*80

آینه هوشمند مدل ES-770

2,830,000 تومان3,755,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES770 در ابعاد زیر تولید می شود

80*45
90*50

آینه هوشمند مدل ES-780

2,620,000 تومان4,765,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES800 در ابعاد زیر تولید می شود

60*60
70*70
80*80

آینه هوشمند مدل ES-790

2,060,000 تومان4,150,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES790 در ابعاد زیر تولید می شود

65*50
75*60
90*70

آینه هوشمند مدل ES-800

2,900,000 تومان3,840,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES800 در ابعاد زیر تولید می شود

90*50
100*55

آینه هوشمند مدل ES-810

2,555,000 تومان4,115,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES810 در ابعاد زیر تولید می شود

50*70
60*80
70*90

آینه هوشمند مدل ES-820

2,030,000 تومان3,720,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES820 در ابعاد زیر تولید می شود

50*70
60*80
70*90

آینه هوشمند مدل ES-830

2,215,000 تومان3,740,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES830 در ابعاد زیر تولید می شود

80*50
90*60

آینه هوشمند مدل ES-840

2,565,000 تومان4,045,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES840 در ابعاد زیر تولید می شود

50*70
60*80
70*90

آینه هوشمند مدل ES-850

3,750,000 تومان5,160,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES-850 پرنور می باشد

آینه هوشمند مدل ES850 در ابعاد زیر تولید می شود

90*70
100*80

آینه هوشمند مدل ES-860

2,715,000 تومان3,720,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES860 در ابعاد زیر تولید می شود

90*70
100*80

آینه هوشمند مدل ES-870

2,340,000 تومان3,370,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES870 در ابعاد زیر تولید می شود

60*60
70*70
80*80

آینه هوشمند مدل ES-880

2,520,000 تومان4,045,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES880 در ابعاد زیر تولید می شود

50*70
55*80
65*90

آینه هوشمند مدل ES-890

2,485,000 تومان3,950,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES890 در ابعاد زیر تولید می شود

50*70
60*80
70*90

آینه هوشمند مدل ES-900

2,360,000 تومان3,990,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES900 در ابعاد زیر تولید می شود

50*70
55*80
67*100

آینه هوشمند مدل ES-910

3,395,000 تومان4,880,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES910 در ابعاد زیر تولید می شود

50*100
60*120

آینه هوشمند مدل ES-920

2,380,000 تومان3,590,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES920 در ابعاد زیر تولید می شود

55*65
60*75
70*85

آینه هوشمند مدل ES-930

2,225,000 تومان3,700,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES920 در ابعاد زیر تولید می شود

40*80
45*90
50*100

آینه هوشمند مدل ES-940

2,870,000 تومان4,950,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES940 در ابعاد زیر تولید می شود

95*50
115*60
135*70

آینه هوشمند مدل ES-950

2,430,000 تومان3,865,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES950 در ابعاد زیر تولید می شود

50*70
60*80
70*90

آینه هوشمند مدل ES-960

2,450,000 تومان3,540,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES960 در ابعاد زیر تولید می شود

60*60

70*70

80*80

آینه هوشمند مدل ES-970

3,260,000 تومان5,000,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES970 در ابعاد زیر تولید می شود

70*62

80*70

90*80

آینه هوشمند مدل ES-980

2,395,000 تومان3,410,000 تومان

آینه هوشمند مدل ES980 در ابعاد زیر تولید می شود

65*50

80*60

 

وبلاگ زونتس

تولیدی آینه

آینه از شیشه با روکش جیوه و رنگ تولید می شود . کیفیت آینه بستگی به مرغوبیت متریال شیشه و جیوه و رنگ دارد .  دربازار آینه با مواد درجه یک و دو و سه موجود هست ، که آینه های مصرفی مجموعه زونتس آینه درجه یک و صادراتی اردکان یزد می باشد ، که دارای بلاترین کیفیت از نظر طبیعی بودن تصویر و دوام جیوه میباشد

تولیدی آینه هوشمند

از نظر من خیلی از مردم آینه فقط وسیله ای برای دیدن چهره خودش در آن است. ولی در این متری می خواهم توضیح کوتاهی در مورد استفاده از آینه از قدیم الایام تا الان بهتون بدهم. از قدیم و در علم فنگ شویی ، آینه وسیله ای تجملاتی و ثروت ساز بوده و امروزه مردم متوجه این موضوع شده اند . که این امر باعث پیشرفت در تولید آینه های مدرن و شیک شده است . 

آینه های مدرن که امروزه به آینه های هوشمند معروف شده اند ، کارآیی های زیادی دازند ، از جمله :

  •  نورپردازی با رنگ های مختلف و استفاده از دونور همزمان در آینه تولید آینه در ابعاد و شکل های مختلف
  • آپشن ضد بخار که در محیط های مرطوب کارایی دارد مثل حمام ، استخر و..
  • این سبک آینه ها علاوه بر تولید قاب پی وی سی ، قابلیت تولید با قاب فلزی هم دارند.
  • و در نهایت استفاده از سیستم حرکتی که دیگر نیازی به لمس آینه برای روشن و خاموش کردن ندارد
  • جاهایی که از این آینه ها میتوان استفاده کرد : اتاق خواب ، کنسول ، بوتیک ، سالن های زیبایی ، باشگاه های ورزشی ، هتل ها ، استخر ها ، سرویس بهداشتی ، حمام و..

تولیدی آینه لمسی

آینه هایی که امروز در بازار موجود هستند دارای دکمه لمسی (تاچ) می باشند .این دکمه بواسطه ی لمس قسمتی از سطح آینه خاموش و روشن می شود ، که با توجه به نیاز وسلیقه مشتری تولید می شود .

که قابلیت های که  این دکمه های لمسی دارند عبارت اند از : دکمه لمسی تک نور ، دکمه لمسی دونور – دکمه لمسی تک نور + ضد بخار – دکمه لمسی دونور + ضد بخار می باشد.

تولیدی آینه تاچ

امروزه در صنعت طراحی و دکوراسیون داخلی  پیشرفت های زیادی داشته ایم ، که یکی از اون پیشرفت ها که می توان نام برد ، استفاده از آینه تاچ می باشد . در ابتدا ، این نوع  آینه ها با استفاده از یک کلید مکانیکی روشن و خاموش می شد .

اما امروز برای روشن و خاموش کردن نور آینه ها از سنسورهای تاچ استفاده می شود، که این سنسور های تاچ باید دارای کیفیت بالا باشد که بتوان مدت زیادی از آن ها استفاده نمود .

مجموعه ما توانسته به واسطه تولید داخلی به این امر جامعه عمل بپوشاند و از واردات سنسور های خارجی و بی کیفیت جلوگیری نماید. و تمامی محصولات خود را با یک سال گارانتی قطعات برقی عرضه کند ، که این موضوع باعث بالا رفتن اطمینان مشتریان به مجموعه ما و رضایتمندی آنها از خرید شون می باشد .

تولیدی آینه بک لایت

از محصولات مدرن که امروزه در دکوراسیون داخلی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و طرفدار های بسیار زیادی دارد ، می توان از آینه بک لایت نام برد .اصطلاح آینه بک لایت به آینه های گفته می شود که نور از پشت آنها به دیوار می تابد و باعث زیبایی دو چندان محیط می شود.

 این نوع آینه ها به دودسته با سند بلاست و بدون سند بلاست تقسیم می شود :

  • آینه ها بدون سند بلاست به آینه های گفته می شود که نور آن فقط به دیوار می تابد . 
  • آینه های سند بلاست دار به آینه های گفته میشود که نور آن فقط به دیوار می تابد و هم از سطح آینه عبور می کند . که اصطلح  سند بلاست به عملی گفته میشود که جیوه از پشت آینه طبق مدل ها و طرح های مختلف برداشته میشود که باعث زیبایی و نور پردازی دو چندان آینه و محیط می شود .

تولیدی آینه ضد بخار

یکی از مشکلات که استفاده از آینه در محیط های مرطوب را دشوار کرده ، بخار گرفتن سطح آینه وکاهش دید می باشد .امروز با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی ، توانسته ایم بخار سطح آینه را براحتی از بین ببریم . که مجموعه زونتس یکی از پیشگامان این امر بوده که به ایمن ترین شکل ممکن ، این مشکل راحل نموده است . 

منظور از ایمنی در آینه ضد بخار چیست ؟ 

همانطور که می دانید ، در محیط های مرطوب و خیس احتمال برق گرفتگی بسیار بالاتر از محیط های خشک می باشد ، که این موضوع باعث شد تا مهندسین این مجموعه اقدام به طراحی و تولید این آینه های با استانداردهای روز نماید ، که در ادامه  تعدادی از این فاکتور ها به اختصار توضیح می دهیم .

1 استفاده از قاب تمام پی وی سی و ضد آب با برش cnc 

2 استفاده از گرمکن تمام سیلیکونی 

3 استفاده از برق 12 ولت  ( که باعث پایین اومدن مصرف برق می شود . )

4 استفاده از درب 3 میل  با برش cnc که باعث پوشاندن و محافظت تمامی تجهیزات برقی آینه می شود .

تولیدی آینه دیواری

امروزه برای زیباتر شدن دکوراسیون منزل از آینه های قدی و دیواری در ورودی منزل یا اتاق خواب استفاده می کنند ، که علاوه بر زیباتر شدن محیط باعث نور پردازی بهتر می باشد .

سایز این نوع آینه ها با توجه به ابعاد محیط قابل سفارش و تولید می باشد . 

آینه ها باتوجه به ابعاد دارای ضخامت های مختلفی می باشند که هرچه ابعاد آینه بزرگتر باشد ضخامت بیشتر می شود تا مقاومت  بیشتری در برابر شکستگی داشته باشد .

از آنجایی که آینه یک محصول ظریف و شکستنی به حساب می آید ، هرچه ابعاد آینه بزرگ تر باشد ، در مقابل باید ضخامت آینه بیشتر شود تا خطر شکستگی کاهش پیدا کند .

برای نصب آینه دیواری (قدی) ، علاوه بر ضخامت که فاکتور بسیار مهمی به حساب می آید ، استفاده از  قاب مناسب که بتواند آینه با وزن بالا بر روی دیوار نگه دارد ، حائز اهمیت می باشد . برای تولید آینه قدی از قاب های تمام پی وی سی و برش cnc به صورت دوبل استفاده می کنیم که با نوار پی وی سی به دور قاب علاوه بر زیبایی قاب باعث محکم ترشدن هرچه بیشتر آن می شود .